Zasady korzystania z multimedialnego centrum informacji (MCI)

1. MCI jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Z MCI mogą korzystać:

a) uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,

b) nauczyciele,

c) inni pracownicy szkoły,

d) rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.

3. Czas pracy MCI

a) MCI czynne jest pięć dni w tygodniu, według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.

b) Szczegółowe informacje na temat godzin pracy MCI są dostępne dla użytkowników przy wejściu i na stronie internetowej biblioteki.

c) Dopuszcza się ograniczenie czasu udostępniania zbiorów lub czasowe zamkniecie wypożyczalni dla użytkowników MCI w wypadku:

  • przeprowadzania skontrum,
  • dokonywania zakupów,
  • uczestnictwa bibliotekarzy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

4. Korzystający z MCI zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.

5. Jednocześnie można wypożyczyć 5 książek (czasopism, płyt) na okres:

  • książki – 30 dni
  • filmy, płyty, czasopisma – 7 dni

6. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla uczniów biorących udział w konkursach), a także prolongować termin zwrotu.

7. Czytelnik, który nie zwrócił książki w wyznaczonym terminie, nie może wypożyczać nowych materiałów do czasu zwrotu przetrzymywanej pozycji.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do potwierdzenia zwrotu wypożyczonych dokumentów na karcie obiegowej.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

2. Korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. 

3. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

4. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.

5. Użytkownikowi zabrania się:

  • instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie
  • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
  • ingerowania w ustawienie i podłączenie sprzętu komputerowego

6. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza.

7. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów powyższego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece.